ކައުންސިލްގެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ތ. އަތޮޅުން ފަށައިފި

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ދެއްވާ ޚިދުމަތްތަކުގެތެރެއިން ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ކޮޅުމަޑުލުގައި ދޭންފަށައިފިއެވެ. ވޭމަންޑޫގައި ހުންނަ ކޮޅުމަޑުލު ...............

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގާ ކޯސްތައް ތ. އަތޮޅުގައި ފެށުމަށް އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގާ ސެޓްފިކެޓް ކޯސްތައް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ތ. އަތޮޅުގައި ފެށުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއެކު...............

ގާދިއްފުށި ސްކޫލުގެ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ގާދިއްފުށި ސްކޫލުގެ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 22 އޮގަސްޓް 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. ............

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮޅުމަޑުލު ވޮލީ މުބާރާތް ވިލުފުށީގައި

ބިޑްކުރި 3 ރަށުގެ ޕޮއިންޓް އެއްވަރުވުމާއި ގުޅިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުން ނިމިފައިވަނީ ބައިވެރިވި 7 ރަށުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ………

މަވެސް އެހީވާނަން މިޝިޔާރުގެ ދަށުން ގާޒާ ފަންޑަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ މީޑޔާތަކުން ހިންގާ ހެލްޕް ގާޒާ ތެލެޓޯން ކެމްޕޭންގައި ބައިވެރިވުމަށް މިކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލަރުންގެ 1 ދުވަހުގެ މުސާރައާއި ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން -/10000 ރުފިޔާ ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލަރުންގެ 1 ދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ 16163/34 ރުފިޔާއާއި ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން -/10000 ރުފިޔާއާއެކު ޖުމްލަ 26163/34

ރުފިޔާވަނީ ޖަމާކޮށްފައެވެ.

26 ޖޫން 2014 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވުނު ތ. އޮމަދޫ މަދަރުސާގެ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

 

ސިވިލް ސަރވިސް ދުވަހާއި ދުނިޔޭގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ވޭމަންޑު ސްކޫލްގެ އިސްދަރިވަރުންނަށް އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާއި މާހައުލު ދައްކާލުން

 

01 -02 މެއި2014 ގައި ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވުނު ސްކޫލްތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން

 

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލަރުން

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player